สินมั่นคงประกันภัย ยกเลิก ประกัน cv-19 เจอ จ่าย จบ…

วันที่ 16 ก.ค.2564 สินมั่นคงประกันภัย เผยเอกสารบอกเลิกกรมธรรม์ ประกันโควิด ชนิด เจอ จ่าย จบ หรือ Co vi d 2 in 1 โดยให้กรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครอง เมื่อล่วงพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือไป โดยบริษัทจะคืนเบี้ยให้ผู้เอาประกันภายใน 15 วัน หลังกรมธรรม์สิ้นผลบังคับ

สินมั่นคงประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัย

โพสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *